คณะกรรมการอำนวยการ

ภก.ธีระ ฉกาจนโรดม
นายกเภสัชกรรมสมาคม
ภก. วิชา สุขุมาวาสี 
อุปนายก คนที่ 1
ภก. ปราโมทย์ ตันวัฒนะ 
อุปนายก คนที่ 2
ภก.นิพนธ์ ศิริพิชัยพรหม
อุปนายก คนที่ 3
ภก.บุญช่วย ว่องประพิณกุล
อุปนายก คนที่ 4 / เหรัญญิก
ภก.ดร.วิรัตน์ ทองรอด
อุปนายก คนที่ 5
ภก.ผศ.ฉัตรชัย เผ่าทองจีน
อุปนายก คนที่ 6
ภญ.ศศิมา อาจสงคราม
อุปนายก คนที่ 7 / ประชาสัมพันธ์
ภก.ทวีสิทธิ์ วีระวัธนชัย
นายทะเบียน
ภก.พ.ต.กิตติพงษ์ พานิชตระกูล
ปฎิคม
ภก.ผศ.ดร.กัมปนาท หวลบุตตา
เลขาธิการ
ภก.กฤษดา ลิมปนานนท์
กรรมการ
ภก.ดร.อนันต์ชัย  อัศวเมฆิน
กรรมการ
ภญ.อำพร เจริญสมศักดิ์
กรรมการ
ภก.รัตนชัย  รัตนโคตร
กรรมการ
ภก.เพียร เพลินบรรณกิจ
กรรมการ
ภก.ดร.สุวิทย์ ธีรกุลชน
กรรมการ
ภญ.ภัทรี  สินอนันต์พัฒน์
กรรมการ

Search