คณะกรรมการอำนวยการ

ภก. ธีระ ฉกาจนโรดม

ภก. ธีระ ฉกาจนโรดม

นายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย

ภก. วิชา สุขุมาวาสี

อุปนายก คนที่ 1

ภก. ปราโมทย์ ตันวัฒนะ

อุปนายก คนที่ 2

ภก. นิพนธ์ ศิริพิชัยพรหม

อุปนายก คนที่ 3

ภก.ผศ. ฉัตรชัย เผ่าทองจีน

อุปนายก คนที่ 4

ภญ. ศศิมา อาจสงคราม

อุปนายก คนที่ 5 / ประชาสัมพันธ์

ภก.ดร. อนันต์ชัย อัศวเมฆิน

อุปนายก คนที่ 6 / วิชาการ

ภก.รศ.ดร. กัมปนาท หวลบุตตา

เลขาธิการ

ภญ. ภารณี อดุลยพิเชฎฐ์

เหรัญญิก

ภก. วิรุณ เวชศิริ

นายทะเบียน

ภก.พ.ท. กิตติพงษ์ พานิชตระกูล

ปฏิคม

ภก. ศักดา เธียรไพศาล

การตลาดและภาพลักษณ์องค์กร

ภก. วัชรพันธ์ ศรีสวัสดิ์

กรรมการ

ภก. สมพงษ์ อภิรมย์รักษ์

กรรมการ

ภญ. อำพร เจริญสมศักดิ์

กรรมการ

ภญ. ณปภัช สุธัมนาถพงษ์

กรรมการ

ภญ. สุณีรัตน์ กิตติคุณ

กรรมการ

ภก. สุทธิพงค์ หนูฤทธิ์

กรรมการ

Search