สมัครสมาชิก

ประเภทของสมาชิกและค่าสมัคร

1. อนุสมาชิก
คือ บุคคลซึ่งกำลังศึกษาสาขาวิชาชีพเภสัชศาสตร์ระดับปริญญาตรี โดยคณะกรรมการอำนวยการมีมติให้รับเข้าเป็นอนุสมาชิกได้
2. สมาชิกวิสามัญ คือ บุคคลที่สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์บัณฑิต โดยคณะกรรมการอำนวยการมีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้ - ค่าสมาชิกรายปีจำนวน 200 บาทต่อปี
3. สมาชิกสามัญ คือ บุคคลที่สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์บัณฑิต และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม โดยคณะกรรมการอำนวยการมีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้ - ค่าสมาชิกตลอดชีพ 2,000 บาท
4. สมาชิกกิตติมศักดิ์ คือ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการอำนวยการเห็นสมควรเชิญมาเป็นสมาชิกเพื่อเป็นผู้อุปถัมภ์ หรือเป็นเกียรติแก่สมาคม 6.5 องค์กรสมาชิก คือ สมาคม / กลุ่ม / ชมรม วิชาชีพเภสัชกรรมที่ร่วมดำเนินการในเครือข่ายองค์กรวิชาชีพเภสัชกรรม

เอกสารประกอบการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
2. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

1. ได้รับวารสารยาน่ารู้ตลอดสภาพการเป็นสมาชิก
2. ได้รับข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการวิชาชีพ
3. เสนอความคิดเห็นและข้อร้องเรียนในการประกอบวิชาชีพ
4. สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกจากสมาคมได้ เช่น ห้องสมุด/ห้องประชุม พิพิธภัณฑ์ทางเภสัชศาสตร์และสโมสรสันทนาการ
5. มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจัดโดยสมาคมในราคาพิเศษ

ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก

Search